ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి   आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి   आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति   ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి   आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి   आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति   ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి   आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति   ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి   आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति   ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి   आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति   ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి   आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति  
State Level Bankers' Committee of A.P
Latest Info
»Voters Education posters
   1. File of Voters Education Posters
   2. Website for Voters Education Posters
» SLBC Meetings
»Important NABARD Circulars
» PMJDY
» Govt of AP
» Call Centre
Contact SLBC
SLBC of Andhra Pradesh,
Convener: Union Bank of India,
FGM Office,2nd Floor,
Andhra Bank Building,
R.R. Appa Rao Street,
Vijayawada - 520001,
Andhra Pradesh, India.

Secretariat Phones
+91 - 0866 - 2562522/2562518
E-mail :slbc[at]unionbankofindia[dot]bank
Phones
0866 - 2562522/2562518
E-mail :slbc[at]UnionBankofIndia[dot]bank

1/3
2/3
3/3
The State Level Bankers' Committee (SLBC) was constituted in AP State to act as a consultative and coordination body of all financial institutions operating in the State. The committee is expected to discuss issues, consider alternative solutions to the various problems in the field of banking development and evolve a consensus for coordinated action by the member institutions. Andhra Bank took over the Convenorship of SLBC from State Bank of India in 1984. Consequent to re-organization of AP into Telangana & residual Andhra Pradesh w.e.f 2nd June, 2014, responsibility of Convenorship of Telangana State is entrusted to SBH and Convenorship of SLBC of residual AP was continued to be with Andhra Bank. Following the amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank with Union Bank of India as per Government of India notification which came into force on April 1, 2020, RBI vide notification FIDD.CO.LBS.BC.No.22/02.01.001/2019-20 date March 30,2020 assigned SLBC convenorship to Union Bank of India. Right from formation of SLBC, 219 SLBC meetings were organized in the State besides several meetings of the Standing committee.

Copyright © 2013 SLBC AP  |  All Rights Reserved | Disclaimer

Maintained by Union Bank of India,SLBC Department,Andhra Pradesh | CSS 2.0| Last Updated On : 04-07-2024