ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి   आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति  TOLL FREE NO 1800 425 8525/1800 425 1525  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి   आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति  TOLL FREE NO 1800 425 8525/1800 425 1525   ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి   आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति  TOLL FREE NO 1800 425 8525/1800 425 1525  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి   आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति  TOLL FREE NO 1800 425 8525/1800 425 1525   ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి   आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति  TOLL FREE NO 1800 425 8525/1800 425 1525   ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి   आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति  TOLL FREE NO 1800 425 8525/1800 425 1525   ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి   आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति  TOLL FREE NO 1800 425 8525/1800 425 1525   ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి   आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति  TOLL FREE NO 1800 425 8525/1800 425 1525  
State Level Bankers' Committee of A.P

Schedule of SLBC meetings for the current calendar year

Activity

To Be Completed By

Preparation of calendar of SLBC/UTLBC meetings and intimation to all the concerned of the cut-off dates for submission of data and dates of meetings as per the dateline given below.

15thJanuary every year

Reminder regarding the exact date of meeting and submission of data by banks to SLBC

15 days before end of the quarter

Dead line for receipt of information/data by SLBC Convenor Bank

15 days from the end of the quarter

Distribution of agenda cum background papers

20 days from the end of the quarter

Holding of the meeting

Within 45 days from the end of the quarter

Forwarding the minutes of the meeting to all stakeholders

Within 10 days from holding the meeting

Follow-up of the action points emerged from the meeting

To be completed within 30 days of forwarding the minutes (for review in the next meeting)

Accordingly, the following time schedule was proposed for conducting the SLBC quarterly meetings for the year, 2022:

Activity

For the quarter ending with Dec,2021

For the quarter ending with March,2022

For the quarter ending with June,2022

For the quarter ending with Sept,2022

Reminder regarding the exact date of meeting and submission of data by banks to SLBC

By 15.12.2021

By 15.03.2022

By 15.06.2022

By 15.09.2022

Dead line for receipt of information/data by SLBC Convenor Bank

By 15.01.2022

By 15.04.2022

By 15.07.2022

By 15.10.2022

Distribution of agenda cum background papers

By 20.01.2022

By 20.04.2022

By 20.07.2022

By 20.10.2022

Holding of the meeting (Tentative)

15.02.2022 (Tuesday)

13.05.2022 (Friday)

12.08.2022 (Friday)

15.11.2022 (Tuesday)

Forwarding the minutes of the meeting to all stakeholders

Within 10 days from holding the meeting

Follow-up of the action points emerged from the meeting

To be completed within 30 days of forwarding the minutes (for review in the next meeting)

Copyright © 2013 SLBC AP  |  All Rights Reserved | Disclaimer

Maintained by Andhra Bank,SLBC Department,Hyderabad | CSS 2.0