ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి   आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति   ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి   आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति   ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి   आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति   ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి   आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति   ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి   आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति   ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి   आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति   ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి   आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति   ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి   आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति  
State Level Bankers' Committee of A.P
Latest Info
» SLBC Meetings
»Important RBI Circulars
»Important NABARD Circulars
»Financial Inclusion
»Service Area Plan
»Media Room
» Unbanked Villages with Population more than 5000
Contact SLBC
SLBC of Andhra Pradesh,
Convenor : Andhra Bank,
Circle Office,
Andhra Bank Building,
R.R. Appa Rao Street,
Vijayawada - 520 001
Secretariat Phones
+91 - 0866 - 2562522/2562518
E-mail : slbc[at]andhrabank[dot]co[dot]in


The State Level Bankers' Committee (SLBC) was constituted in AP State to act as a consultative and coordination body of all financial institutions operating in the State. The committee is expected to discuss issues, consider alternative solutions to the various problems in the field of banking development and evolve a consensus for coordinated action by the member institutions. Andhra Bank took over the Convenorship of SLBC from State Bank of India in 1984 and since then 206 SLBC meetings were organized by Andhra bank in the State besides several meetings of the Standing committee.


Copyright © 2013 SLBC AP  |  All Rights Reserved | Disclaimer

Maintained by Andhra Bank,SLBC Department,Hyderabad | CSS 2.0